KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

 

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 7 juni 2017 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

 

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 31 maj 2017 och ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget senast onsdag den 31 maj 2017 antingen skriftligen till Box 3902, 111 74 Stockholm eller via e-post till info@peqab.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.peqab.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdag den 31 maj 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

 

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 2 516 151 aktier med 5 912 949 röster i Bolaget, varav 377 422 är stamaktier av serie A vilka är berättigade till tio röster per aktie, 125 808 är stamaktier av serie B vilka är berättigade till en röst per aktie och 2 012 921 är preferensaktier av serie C vilka är berättigade till en röst per aktie.


 

DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 12. Beslut
  1. om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier
  2. om fondemission utan utgivande av aktier
 13. Stämmans avslutande

 

Stamaktieägarens förslag

 

Punkterna 9-11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor

 

Stamaktieägaren i Bolaget, CMI Management AB representerande 377 422 A-aktier och 3 774 220 röster i Bolaget, föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 

 • Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 • Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
 • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.
 • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Greger Ericsson, Mats Ekström och Karl Bodén.

 


 

Styrelsens förslag

 

Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat

De till stämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 124 655 609,17 kronor och Bolagets balanserade resultat om 20 767 222,86 kronor, totalt 145 422 832,03 kronor.

 

Styrelsen föreslår att de till stämmans förfogande stående medlen om 145 422 832,03 kronor disponeras så att totalt 83 032 983 kronor utbetalas till aktieägarna, fördelat på utbetalning om 33 kronor per preferensaktie (aktier av serie C), totalt 66 426 393 kronor och utbetalning om 33 kronor per stamaktie (aktier av serie A och B), totalt 16 606 590 kronor, och att Bolagets återstående fria egna kapital, 62 389 849,03 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredag den 9 juni 2017. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdag den 14 juni 2017.

 

Punkt 12: Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemission utan utgivande av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 324 239,84 kronor genom obligatorisk inlösen av högst 312 891 aktier, varav högst 46 933 stamaktier av serie A, högst 15 645 stamaktier av serie B och högst 250 313 preferensaktier av serie C för återbetalning till aktieägarna. Det noteras att den föreslagna inlösen inte får medföra att förhållandet 4:1 mellan aktier av serie C (preferensaktier) och övriga aktier ändras.

 

Inlösenbeloppet ska uppgå till 84:75 kronor per preferensaktie, envar preferensaktie med ett kvotvärde om 1,036271 krona, och 1,036271 krona per stamaktie, envar stamaktie med ett kvotvärde om 1,036271 krona. Inlösen ska ske pro rata i förhållande till respektive aktieägares innehav av aktier i bolaget, uppdelat per aktieslag. Avstämningsdag för inlösen ska vara den 22 juni 2017. Inlösenbeloppet beräknas erläggas till innehavare av aktier omkring den 7 juli 2017.

 

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 360 737,84 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som kommer att fastställas av denna årsstämma). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

 

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

 

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor innan stämman och styrelsens förslag enligt punkterna 8b och 12 kommer att hållas tillgängliga senast två veckor innan stämman på Bolagets kontor på Hamngatan 11, 111 47 Stockholm och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

 

 

Stockholm i maj 2017

Styrelsen för PEQ Invest II AB (publ)

 

Kallelse i PDF format finns på länk nedan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

Här finner ni även ett fullmaktsformulär